Proton Saga Carburetor MD192036


Proton Saga Carburetor MD-192036
Proton Saga Carburetor MD-192036

Proton Saga Carburetor MD-192036
Kpower Model:KPAC318 
OEM No:MD-192036 
Carburetor Application:Proton Saga